Đối thoại tại nơi làm việc

Tên nghiên cứu:        Sự tham gia của người lao động tại Việt Nam

Nghiên cứu viên:           Tiến sĩ Đỗ Quỳnh Chi (Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Lao động)

Cơ quan tài trợ:              Vụ Quan hệ Lao động (DIALOGUE)

                                           Văn phòng khu vực của ILO tại Châu Á và Thái Bình Dương

Thời gian nghiên cứu:    Tháng 11/2012

Ấn bản:                           Employee Participation in Vietnam, ILO Working Paper Series, No. 42, tải tại http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_194680/lang–en/index.htm

Tóm tắt những phát hiện chính:

Hoạt động không hiệu quả của thương lượng tập thể và hội nghị NLĐ là nguyên nhân làm nảy sinh nhiều vụ đình công tại Việt Nam. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đình công đã có những sáng kiến khuyến khích sự tham gia của người lao động (NLĐ) nhằm cải thiện quan hệ lao động (QHLĐ), ngăn ngừa tranh chấp lao động. Nghiên cứu này nhằm phát hiện, phân tích và đánh giá các sáng kiến thành công thông qua các mô hình có sự dẫn dắt của một trong hai lãnh đạo công nhân (Mô hình 1), mô hình có sự lãnh đạo của công đoàn (Mô hình 2), và mô hình có sự lãnh đạo của đại diện NLĐ (Mô hình 3). Mô hình 1 là mô hình phổ biến nhất trong số các công ty được khảo sát nhưng có tác động khiêm tốn đến QHLĐ. Mô hình 3 được chứng minh là có hiệu quả nhất mặc dù các công ty áp dụng mô hình này có nguy cơ vượt quá khuôn khổ pháp luật hiện hành khi khuyến khích NLĐ bầu ra đại diện của họ, có thể không phải là cán bộ công đoàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *