Báo cáo của ERC năm 2022

On June 21, 2022

Sổ tay Xây dựng hệ thống đối thoại tại Doanh nghiệp

Sổ tay cung cấp các nguyên tắc cơ bản và các tips hiệu quả để quản lý DN có thể tự đánh giá hệ thống đối thoại tại DN mình và tìm kiếm phương án cải thiện nhanh chóng. Sổ tay đã được sử dụng trong các ngành may mặc, điện tử, chế biến thực phẩm.

Hệ thống lương thời gian và lương sản phẩm trong chuỗi cung ứng may mặc

Báo cáo phân tích cách thức xây dựng và điều chỉnh hệ thống lương thời gian, bán thời gian và lương sản phẩm trong chuỗi cung ứng ngành may cũng như mối quan hệ của hệ thống lương với việc đàm phán giá đơn hàng và việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng.

Nhận diện Quan hệ lao động 4.0

Nhiều ngành của Việt Nam đang tiếp cận với Công nghiệp 4.0, trong đó có ngành dệt may và kinh tế chia sẻ. Khi chuyển sang Công nghiệp 4.0, quan hệ lao động sẽ thay đổi như thế nào? Mối quan hệ giữa NLĐ và NSDLĐ có còn đơn thuần là quan hệ người-người hay giữa người với thuật toán?

Comments are closed.