Nhận diện Quan hệ lao động trong thời kỳ 4.0: Vấn đề đặt ra cho việc nâng cao vị thế và bảo vệ NLĐ

On December 6, 2021

Với mục tiêu tìm kiếm diện mạo của hệ thống Quan hệ lao động trước tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0, nhóm nghiên cứu của Tổng LĐLĐVN và chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu QHLĐ (ERC) đã tiến hành đánh giá khái quát cũng như chuyên sâu vào hai ngành: (i) Ngành dệt may – đại diện cho các ngành kinh tế truyền thống và (ii) Các nền tảng công nghệ – đại diện cho các ngành kinh tế số.

Xem toàn văn báo cáo ở đây:

Comments are closed.